A luôn được lược bỏ trước part of nếu không có tính từ.
Ví dụ:
Part of the roof was missing. (Một phần mái nhà đã bị mất.)
NHƯNG: A large part of the roof was missing. (Một phần lớn của mái nhà đã bị mất.)
Part of the trouble is that I can’t see very well. (Một phần của vấn đề là tôi không nhìn thấy rõ.)
Tự nhiên hơn: A part of the trouble…
Jan was in Australia part of last year. (Jan đã ở Úc một thời gian vào năm ngoái.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *