Now (that) có thể được dùng như liên từ. Trong văn phong thân mật, không trang trọng, that thường được lược bỏ.
Ví dụ:
Now (that) Andrew is married, he has become much more responsible.
(Giờ Andrew đã có gia đình, anh ấy trở nên có trách nhiệm hơn.)
Now the exams are over I can enjoy myself.
(Giờ kỳ thi đã kết thúc, tôi có thể vui vẻ được rồi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *