Call khi không có tân ngữ đi kèm thì có thể có nghĩa “gọi điện” hoặc “ghé thăm” ai. Đôi khi từ này gây ra những hiểu nhầm.
Ví dụ:
A: Alice called this morning. (Alice gọi vào sáng nay đấy.)
B: You mean she came around or she phoned? (Ý cậu là cô ấy đến đây hay là cô ấy gọi điện?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *