1. neither + danh từ số ít

Chúng ta dùng neither trước danh từ số ít với nghĩa ‘không phải cái này và cũng chẳng phải cái kia (trong hai cái)’.
Ví dụ:
Can you come on Monday or Tuesday? ~ I’m afraid neither day is possible.
(Cậu có thể đến vào thứ 2 hay thứ 3? ~ Tôi e rằng cả hai ngày đều không được.)

2. neither of + số nhiều

Chúng ta dùng neither of trước từ hạn định (như the, my, these) và trước đại từ. Danh từ hoặc đại từ khi đó ở số nhiều.
Ví dụ:
Neither of my brothers can sing. (Không người anh nào của tôi biết hát.)
KHÔNG DÙNG:Neither my brothers can sing.
Neither of us saw it happen. (Không ai trong chúng tôi nhìn thấy chuyện đó.)

Sau neither of + danh từ/đại từ, chúng ta dùng động từ số ít trong văn phong trang trọng.
Ví dụ:
Neither of my sisters is married. (Không ai trong hai chị tôi đã kết hôn.)

Trong văn phong không trang trọng, có thể chia động từ ở số nhiều.
Ví dụ:
Neither of my sisters are married. (Không ai trong hai chị tôi đã kết hôn.)

3. Dùng neither một mình

Chúng ta có thể dùng neither một mình mà không cần có danh từ hay đại từ nếu nghĩa đã rõ.
Ví dụ:
Which one do you want? ~ Neither. (Cậu thích cái nào? ~ Không cái nào cả.)

4. Cách phát âm

Trong Anh-Anh, neither có thể được phát âm là /’naiðə[r]/  và /’ni: ðə(r)/. Trong Anh-Mỹ, thường phát âm là /’ni: ðər/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *