Neither…nor được dùng để kết nối hai nghĩa phủ định (trái nghĩa với both…and). Cách dùng này khá trang trọng.
Ví dụ:
I neither smoke nor drink. (Tôi không hút thuốc hay uống rượu.)
Ít trang trọng hơn: I don’t smoke or drink.

Hơn hai ý có thể được kết nối với nhau bằng neither…nor.
Ví dụ:
He neither smiled, spoke, nor looked at me.
(Anh ấy không cười, nói hay nhìn tôi.)

Neither không bắt đầu một mệnh đề hoàn chỉnh trong cấu trúc này.
Ví dụ:
He neither smiled…nor…
KHÔNG DÙNG:Neither he smiled…

Khi các chủ ngữ số ít được kết nối bằng neither…nor, động từ thường là số ít, nhưng động từ cũng có thể là số nhiều trong văn phong thân mật, không trang trọng.
Ví dụ:
Neither James nor Virginia was at home. (bình thường)
(Cả James và Virgina đều không có nhà.)
Neither James nor Virginia were at home. (ít trang trọng hơn)
(Cả James và Virgina đều không có nhà.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *