Near có thể được dùng giống như một giới từ. Near to mang nghĩa giống như near nhưng không thông dụng bằng.
Ví dụ:
We live near (to) the station.
(Chúng tôi sống gần nhà ga.)
I put my bag down near (to) the door.
(Tôi đặt túi xuống gần cửa.)
She was near (to) despair.
(Cô ấy gần như tuyệt vọng.)

Near (to) có thể có dạng -ing theo sau.
Ví dụ:
I came very near (to) hitting him.
(Tôi suýt nữa đã đánh anh ta.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *