1. Dạng số nhiều và số ít tận cùng bằng -s

Cả hai dạng danh từ số nhiều và số ít của means đều có tận cùng bằng -s.
Ví dụ:
In the 19th century, a new means of communication was developed – the railway.
(Vào thế kỷ 19, 1 phương tiện giao thông mới đã được phát triển là đường sắt.)
KHÔNG DÙNG: a new mean of communication...
There are several means of transport on the island.
(Có một vài phương tiện giao thông trên đảo.)

2. by all/any/no means

By all means không giống như by all possible means. Nó được dùng để cho phép hay động viên ai làm gì đó và có nghĩa là ‘tất nhiên’ hay ‘thôi được…’.
Hãy so sánh:
Can I borrow your sweater? ~ By all means.
(Tớ mượn áo len của cậu nhé? ~ Tất nhiên rồi.
By all means get a new coat, but don’t spend more than $80.
(Mua một chiếc áo mới cũng được nhưng đừng tiêu nhiều hơn 80 đô.)
We must help her by all possible means. 
(Chúng ta phải giúp cô ấy bằng mọi giá.)
KHÔNG DÙNG:We must help her by all means.

By no means (hay not by any means) không trái nghĩa với by all means. Nó tương tự như definitely not hay not by a long way.
Ví dụ:
Is that all you’ve to say? ~ By no means.
(Có phải đây là tất cả những gì anh muốn nói? ~ Không hẳn vậy.
Galileo was by no means the first person to use a telescope.
(Galileo chắc chắn không phải là người đầu tiên sử dụng kính viễn vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *