Might thường được dùng trong mệnh đề khẳng định để đưa ra lời yêu cầu hay đề nghị.
Ví dụ:
You might see if John’s free this evening.
(Cậu có thể gặp nếu John rảnh tối nay.)
You might try asking your uncle for a job.
(Cậu có thể thử xin bác cậu một công việc.

Cấu trúc này có thể dùng để phê phán, chỉ trích. Might have + past participle được dùng để nói về sự việc trong quá khứ.
Ví dụ:
You might ask before you borrow my car.
(Anh nên hỏi trước khi mượn xe tôi.)
She might have told me she was coming to stay out all night.
(Cô ấy nhẽ ra nên bảo tôi rằng cô ấy sẽ ở ngoài cả đêm.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *