Cấu trúc này được dùng trong văn phong thân mật, không trang trọng để nói rằng ai đó nên làm gì vì không còn gì khác tốt hơn, không còn gì khác thú vị hơn hay hữu ích hơn để làm. Có một sự khác biệt nhỏ giữa việc sử dụng may  might trong trường hợp này.
Ví dụ:
There’s nobody interesting to talk to. We may as well go home.
(Không còn ai thú vị để nói chuyện cả. Chúng ta nên về thôi.)
Shall we go and see Fred? ~ OK, might as well.
(Chúng ta đi gặp Fred chứ? ~ Được, chúng ta đi thôi.

Chú ý sự khác nhau giữa may/might as well và had better.
Hãy so sánh:
We may as well have something to eat. (= There is nothing interesting to do.)
(Chúng ta nên ăn gì đó.) (Không có gì thú vị hơn để làm.)
We‘d better have something to eat.  (Chúng ta nên ăn gì đó.)
(Chúng ta nên ăn, có lý do chính đáng để ăn bây giờ.)

Might as well cũng được dùng để so sánh một trạng thái không vui vẻ này với một trạng thái không vui vẻ khác.
Ví dụ:
This holiday isn’t much fun. We might just as well be back home. (Kỳ nghỉ này ko vui gì cả. Chúng ta nên trở về nhà thôi.)
(Sự việc cũng không có gì khác hơn nếu chúng ta ở nhà.)
You never listen – I might as well talk to a brick wall.
(Cậu chẳng bao giờ chịu lắng nghe cả – Tớ chẳng khác nào nói chuyện với bức tường gạch.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *