Chúng ta thường dùng make of khi đã xác định được nguyên liệu dùng để làm ra một vật gì đó.
Ví dụ:
Most things seem to be made of plastic these days.
(Ngày nay, hầu như mọi thứ được làm bằng nhựa.)
All our furniture is made of wood.
(Tất cả đồ đạc của chúng tôi đều được làm bằng gỗ.)

Khi một vật liệu được biến đổi thành hoàn toàn khác để tạo ra một vật gì đó, chúng ta thường dùng make from.
Ví dụ:
Paper is made from wood. (Giấy được làm từ gỗ.)
KHÔNG DÙNG: Paper is made of wood.

Để đề cập một trong số vật liệu được làm ra vật đó (ví dụ như trong nấu nướng), chúng ta có thể dùng make with.
Ví dụ:
The soup’s good. ~ Yes, I make it with lots of garlic.
(Món súp ngon đó. ~ Vâng, tôi đã làm nó với nhiều hành.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *