Khi muốn nói về một cách sống đặc biệt nào đó, life thường dùng ở dạng không đếm được.

Ví dụ:
Life is complicated. (Cuộc sống thì phức tạp.)
Ann enjoys life. (Ann yêu cuộc sống.)
I think I would enjoy city life.
(Tôi nghĩ mình sẽ thích cuộc sống thành thị.)
KHÔNG DÙNG: a city life.

Khi muốn nói về toàn bộ cuộc sống của một người nào đó, chúng ta dùng life ở dạng đếm được.
Ví dụ:
My grandfather had a hard life. 
(Bà ngoại tôi từng có một cuộc sống vất vả.)
KHÔNG DÙNG:had hard life.
My mother’s parents lived an interesting life.
(Cha mẹ của mẹ tôi sống một cuộc sống thú vị.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *