Once có thể được dùng như một liên từ có nghĩa sau khi (after), ngay khi (as soon as). Nó thường chỉ điều gì đó đã xong hoặc hoàn thiện và chủ yếu được dùng với thì hoàn thành.
Ví dụ:
Once you’ve passed your test, I’ll let you drive my car.
(Sau khi con thi đỗ bài kiểm tra, bố sẽ cho con lái xe của bố.)
Once he had found somewhere to live, he started looking for work.
(Ngay khi tìm được nơi để ở, anh ấy bắt đầu tìm kiếm một công việc.)
Once you know how to ride a bike, you never forget it.
(Sau khi em học được cách đi xe đạp, em sẽ không bao giờ quên nó.)

Chú ý chúng ta không dùng that sau once.
KHÔNG DÙNG:Once that you’ve passed your test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *