Left là quá khứ phân từ của leave có thể được dùng theo một cách đặc biệt với nghĩa ‘còn lại’, ‘không dùng đến’, ‘vẫn còn đó’.
Ví dụ:
What did you do with the money that was left?
(Anh làm gì với số tiền còn lại?)
After the explosion, only two people were left alive.
(Sau vụ nổ, chỉ còn hai người sống sót.)

Left được dùng phổ biến sau there ishave got.
Ví dụ:
There’s nothing left in the fridge.
(Không còn gì trong tủ lạnh cả.)
I haven’t got any money left. Can you get the tickets?
(Tớ không còn đồng nào cả. Cậu mua vé được không?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *