1. Các dạng

Learn là động từ bất quy tắc trong tiếng Anh-Anh (learn/learnt) và có quy tắc trong tiếng Anh-Mỹ (learn/learned).

2. Learn (how) to…

Để nói về việc chú tâm học một phương pháp hay kỹ thuật để làm việc gì đó chúng ta có thể dùng learn to… hoặc learn how to…
Ví dụ:
She enjoyed learning (how) to look after young animals.
(Cô ấy thích học cách chăm sóc những động vật nhỏ.)
It’s time you learnt (how) to change the oil in the car.
(Đẫ đến lúc cậu học cách thay dầu cho xe rồi đấy.)

Khi chúng ta nói về những kỹ năng có ý thức và những loại kiến thức khác, chúng ta thường dùng learn to…
Ví dụ:
Children usually learn to walk at around one year old.
(Trẻ con thường tập đi lúc khoảng 1 tuổi.)
In the new job, I soon learnt to keep my mouth shut.
(Ở công việc mới, tôi sớm học được cách giữ mồm giữ miệng.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *