– Chúng ta thường dùng cấu trúc If I were you… khi muốn khuyên ai đó làm gì.
Ví dụ:
I shouldn’t worry if I were you.
(Tôi sẽ không lo lắng nếu tôi là bạn.)
If I were you, I’d get that car serviced.
(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi bảo dưỡng chiếc xe đó.)
*If I was you cũng có thể chấp nhận được. Có 1 số  người cho rằng nó là sai.

– Đôi khi chúng ta lược bỏ If I were you và chỉ dùng I should… hoặc I would… để cho lời khuyên.
Ví dụ:
shouldn’t worry.
(Tôi sẽ không lo lắng.)
I would get that car serviced.
(Tôi sẽ đi bảo dưỡng chiếc xe đó.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *