1. Any và No trong so sánh hơn
Any có thể dùng để bổ nghĩa cho trạng từ/tính từ ở dạng so sánh hơn. Dạng này thường gặp trong câu hỏi và câu phủ định, hoặc sau if.
Ví dụ:
Can you go any faster? (Cậu có thể đi nhanh hơn được không?)
You don’t look any older than your daughter. (Bác nhìn không già hơn con gái bác chút nào cả.)
= You don’t look at all older than your daughter.
If I were any younger, I’d fall in love with you. (Nếu như anh có thể trẻ lại thì anh sẽ yêu em.)

No cũng có thể dùng trong các trường hợp trên (nhưng không dùng some).
I’m afraid the weather’s no better than yesterday. (Tớ e là thời tiết sẽ chẳng khá khẩm hơn ngày hôm qua đâu.)

2. Any/No dùng với different
Chúng ta có thể dùng any/no trước different.
Ví dụ:
This school isn’t any different from the last one. (Ngôi trường này chẳng khác gì so với ngôi trường trước cả.)
A: Is John any better? (John đã khá hơn tý nào chưa?)
B: No different. Still very ill. (Không thay đổi gì cả. Vẫn ốm lắm.)

3. any/no good; any/no use

Lưu ý với các cụm any good/use (hay, hữu ích), và no good/use (vô ích, vô dụng).
Ví dụ:
Was the film any good? (Bộ phim đó có hay không?)
This watch is no use. It keeps stopping. (Chiếc đồng hồ này thật vô dụng. Nó cứ chết liên tục.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *