Sau động từ explain ta dùng giới từ to + tân ngữ gián tiếp.
Ví dụ:
I explained my problems to her. (Tớ đã giải thích vấn đề của mình với cô ấy.)
KHÔNG DÙNG: I explained her my problems.
Can you explain to me how to get to your house? (Cậu chỉ cho tớ đường tới nhà cậu nhé?)
KHÔNG DÙNG: Can you explain me how to get to your house?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *