Ta dùng either … or để nói về sự lựa chọn giữa 2 khả năng (đôi khi có thể nhiều hơn 2).
Ví dụ:
I don’t speak either French or German. (Tớ không biết nói tiếng Pháp hay tiếng Đức.)
You can either come with me or walk home. (Cậu có thể đi với tớ hoặc là đi bộ về nhà.)
If you want ice-cream, there’s either raspberry, lemon or vanilla. (Nếu cậu muốn ăn kem, thì có vị dâu, vị chanh hoặc vị vani đó.)

Chúng ta thường cân bằng cấu trúc này bằng cách sử dụng các từ cùng loại sau eitheror.
Ví dụ:
You can have either coffee or tea. (Cậu có thể uống cà phê hoặc là trà.) => đều dùng danh từ.
He’s either in London or in New York. (Anh ấy hoặc là đang ở London hoặc là đang ở New York.) => đều dùng giới từ chỉ nơi chốn
Either you’ll leave this house or I’ll call the police. (Hoặc là anh rời khỏi ngôi nhà này, hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.) => đều dùng mệnh đề.

Tuy nhiên, dạng không cân bằng của cấu trúc này cũng được dùng phổ biến. Một số người thì tránh không dùng dạng này.
Ví dụ:
You can either have tea or coffee. (Cậu có thể uống cà phê hoặc là trà.)
He’s either in London or New York. (Anh ấy hoặc là đang ở London hoặc là đang ở New York.)
You’ll either leave this house or I’ll call the police. (Hoặc là anh rời khỏi ngôi nhà này, hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *