Các mệnh đề đứng sau động từ doubt có thể bắt đầu bằng whether, if, hoặc that.
Ví dụ:
Economists doubt whether interest rates will fall in the near future. (Các nhà kinh tế học không rõ liệu lãi suất sẽ giảm trong tương lai gần hay không.)
I doubt if she’ll come this evening. (Tớ không chắc liệu tối nay cô ấy có tới không.)
The directors doubt that new machinery is really necessary. (Ban giám đốc không cho rằng cỗ máy mới đó là thực sự cần thiết.)

Trong giao tiếp thân mật thì thường không sử dụng liên từ.
Ví dụ:
I doubt we’ll have enough money for a holiday. (Tớ không cho rằng chúng ta sẽ có đủ tiền cho kỳ nghỉ.)

Sau dạng phủ định của doubt, ta thường dùng that hoặc không dùng liên từ.
Ví dụ:
I don’t doubt (that) there will be more problems. (Tớ không cho rằng sẽ có thêm vấn đề nữa.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *