Have có rất nhiều cách sử dụng trong tiếng Anh.

1. Khi have là trợ động từ
Have có thể được dùng như trợ động từ trong các thì hoàn thành.
Ví dụ:
Have you heard about Peter and Corinne? (Cậu đã nghe kể về Peter và Corinne chưa?)
I remembered his face, but I had forgotton his name. (Tớ có nhớ khuôn mặt anh ta, nhưng lại quên mất tên anh ta rồi.)

2. Khi nói về sở hữu, các mối quan hệ, bệnh tật
Ví dụ:
They have three cars. (Họ có 3 chiếc ô tô.)
Have you got any brothers or sisters? (Cậu có anh chị em nào không?)
Do you often have headaches? (Cậu có thường bị đau đầu không?)

3. Khi nói về các hành động, trải nghiệm
Ví dụ:
I’m going to have a bath. (Tớ đi tắm đây.)
We’re having a party next week. (Chúng ta sẽ tổ chức tiệc vào tuần tới.)

4. Khi have đi với động từ nguyên thể có to
Have + to V để nói về sự bắt buộc phải làm gì.
Ví dụ:
had to work last Saturday. (Tớ phải đi làm vào thứ Bảy tuần trước.)

5. Khi have + tân ngữ + động từ
Have + tân ngữ + các dạng thức khác nhau của động từ dùng để nói về việc gây ra hoặc trải nghiệm
Ví dụ:
He soon had everybody laughing. (Anh ta nhanh chóng khiến mọi người bắt đầu cười ầm lên.)
I must have my shoes repaired. (Tớ phải đi sửa giày.)
We had our car stolen last week. (Chúng tớ bị mất xe hồi tuần trước.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *