Có nhiều cách để nói về sự chuyển động, phương hướng chuyển động và bản chất của nó. Chúng ta có thể dùng ba từ riêng biệt để diễn tả ba ý đó:
She came in running. (Cô ấy chạy vào trong.)

Chúng ta có thể dùng một động từ để chỉ phương hướng và 1 từ khác để miêu tả bản chất của chuyển động:
She entered running. (Cô ấy chạy vào trong.)

Hoặc chúng ta có thể dùng một động từ để nói về bản chất của chuyển động và từ khác để miêu tả phương hướng:
She ran in. (Cô ấy chạy vào trong.) 

Trong tiếng Anh, cách thứ ba trong số 3 cách trên là thông dụng nhất.
Ví dụ:
She danced across the garden. (Cô ấy nhảy múa trong vườn.)
(Tự nhiên hơn She crossed the garden dancing.)
I jumped down the stairs. (Tôi nhảy xuống các bậc thang.)
(Tự nhiên hơn I came down the stairs jumping.)
They crawled out of the cellar. (Họ bò ra khỏi hầm.)
We flew past Mont Blanc. (Chúng tôi bay qua Mont Blanc.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *