Do có thể đứng một mình sau trợ động từ như 1 động từ thay thế trong tiếng Anh Anh (không dùng trong Anh Mỹ).
Ví dụ:
Anh Anh: Come and stay with us. ~ I may do, if I have the time. (Hãy đến ở lại chơi với chúng tớ. ~ Có thể tớ sẽ đến, khi có thời gian.)
Anh Mỹ : Come and stay with us. ~ I may, if I have the time.

Anh Anh: He’s supposed to have locked the safe. ~He has done. (Anh ta có nghĩa vụ phải khóa két sắt lại. ~ Anh ta đã khóa rồi.)
Anh Mỹ: He’s supposed to have locked the safe. ~He has/ He has locked it.

I found myself thinking of her as I had never done before. (Tớ chợt thấy mình nghĩ đến cô ấy, trước đó tớ chưa từng như thế.)
He didn’t pass his exam, but he could have (done) if he’d tried harder. (Anh ấy không vượt qua được kỳ thi, nhưng anh ấy đã có thể vượt qua nó nếu như anh ấy cố gắng hơn.)
He smokes more than he used to (do). (Anh ấy hút thuốc nhiều hơn trước đây.)

Do có thể dùng ở dạng tiếp diễn, nhưng rất ít khi dùng.
Ví dụ:
You should be getting dressed. ~ I am (doing). (Cậu đáng ra phải đang thay đồ chứ. ~ Tớ đang thay mà.)

Lưu ý rằng trong cấu trúc này, các trợ động từ thường được nhấn mạnh.
Close the door. ~ I HAVE done. (Đóng cửa vào đi. ~ Tớ đóng rồi.) => không nhấn vào done.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *