– Dạng –ing có thể dùng như bổ từ trước danh từ. Điều này cũng áp dụng cho cả dạng –ing giống như danh từ (danh động từ) và dạng –ing như tính từ (phân từ). Hai cấu trúc này mang ý nghĩa khác nhau.
Hãy so sánh:
+ a waitingroom. (= a room for waiting. Waiting is a gerund, used rather like a noun. Compare a guest room.)
(một phòng chờ = một phòng để ngồi chờ. Waiting là một danh động từ, được dùng khá giống danh từ. So sánh với phòng khách.)
a waiting train. (= a train that is waiting. Waiting is a participle, used rather like an adjective. Compare an early train.)
(tàu chờ = tàu đang đợi khách. Waiting la phân từ, được dùng khá giống tính từ. So sánh với tàu sớm.)
+ a sleeping bill (sleeping is a gerund)
(thuốc ngủ – sleeping là một danh động từ.)
a sleeping child (sleeping is a participle)
(một đứa trẻ đang ngủ – sleeping là một phân từ.)
+ working conditions (gerund)
(điều kiện làm việc – danh động từ)
working men and women (participle)
(những người đàn ông và phụ nữ đang làm việc) (phân từ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *