1. Cách dùng cơ bản nhất của câu hỏi là để hỏi thông tin.
What time is the next train?~ Ten eleven. (Mấy giờ thì có chuyến tàu tiếp theo?~ 11 giờ mười phút.)

2. Nhưng chúng ta có thể dùng câu hỏi theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như yêu cầu người khác làm gì đó. Dạng câu hỏi này thường được dùng với động từ khuyết thiếu như ‘can’, ‘shall’.
Gợi ý: Shall we take the early train? (Chúng ta đón chuyến tàu sớm nhé?)
Đề nghị: Can I help you? (Tôi có thể giúp gì cho bạn không?)
Xin phép: May I take one of these timetables? (Tôi có thể lấy một trong những tờ lịch trình này không?)

3. Cũng có những câu hỏi được gọi là ‘câu hỏi tu từ’, loại câu hỏi không cần câu trả lời.
What do you think will happen?~ Who knows? (Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?~ Ai biết?)
You’re always criticizing me, but have I ever criticized you? (Lúc nào anh cũng phê bình tôi. Nhưng đã bao giờ tôi chỉ trích anh chưa?) 
Fancy meeting you here. It’s a small world, isn’t it? (Thật vui khi gặp bạn ở đây. Trái đất thật nhỏ, phải không?)

Lưu ý:
Một câu hỏi có thể được trả lời bởi chính người đưa ra câu hỏi.
What is the secret of United’s success? Manager Terry Clark believes that it is the players’ willingness to work for each other and for the team.
(Thành công của đội United là gì? Quản lý Terry Clark tin rằng đó là nhờ sự sẵn sàng làm việc vì nhau và vì cả đội của các cầu thủ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *