1. Khi country là danh từ đếm được
Khi là danh từ đếm được, country mang nghĩa “quốc gia, đất nước“.
Ví dụ:
Scotland is a cold country. (Scotland là một quốc gia lạnh giá.)
France is the country I know best. (Pháp là đất nước mà tớ biết rõ nhất.)
How many countries are there in Europe? (Có bao nhiêu quốc gia ở Châu Âu?)

2. Khi là country là danh từ không đếm được
Khi là danh từ không đếm được, country mang nghĩa “nông thôn“.
Ví dụ:
I like wide country best. (Tớ thích những vùng nông thôn hoang dã nhất.)

Với nghĩa này, chúng ta không thể dùng a country hoặc countries.
Ví dụ:
My parents live in nice country near Belfast. (Bố mẹ tớ sống ở vùng nông thôn xinh đẹp gần Belfast.)

Thường dùng cụm the country (nông thôn) trái nghĩa với the town (thành thị).
Ví dụ:
We live in the country just outside Manchester. (Chúng tôi sống ở vùng nông thôn bên ngoài thành phố Manchester.)
Would you rather live in the town or the country? (Cậu thích sống ở thành phố hay ở nông thôn hơn?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *