Các câu trả lời thường không hoàn chỉnh về mặt văn phạm vì chúng không cần lặp lại những từ vừa mới được nói. Các câu trả lời ngắn thông dụng thường được thành lập bởi chủ ngữ + trợ động từ, cùng với các từ cần thiết khác.
Ví dụ:
Can he swim?~ Yes, he can. 
(Anh ấy có thể bơi không?. ~ Anh ấy có thể.)
(Tự nhiên hơn Yes, he can swim.)
Has it stopped raining? ~ No, it hasn’t. 
(Trời đã tạnh mưa chưa? ~ Vẫn chưa.)
Don’t forget to write. ~ I won’t. 
(Đừng quên viết nhé. ~ Tớ sẽ không quên.)

Chúng ta dùng do nếu không có trợ động từ nào khác.
Ví dụ:
She likes cakes. ~ She really does. 
(Cô ấy thích bánh kem. ~ Cô rất thích.)
That surprised you. ~ It certainly did.
(Điều đó làm anh ngạc nhiên. ~ Đúng vậy.)

Động từ thường behave có thể dùng trong câu trả lời ngắn.
Ví dụ:
Is she happy?~ I think she is. 
(Cô ấy có hạnh phúc không? ~ Tôi nghĩ là có.)
Have you a light? ~ Yes, I have.
(Có đèn không? ~ Tôi có.)

Câu trả lời ngắn có thể có câu hỏi đuôi theo sau.
Ví dụ:
Nice day. ~ Yes, it is,  isn’t it?
(Ngày đẹp. ~ Đúng vậy nhỉ?)

Chú ý rằng trong câu trả lời ngắn chúng ta dùng dạng khẳng định đầy đủ nhấn mạnh.
Ví dụ:
Yes, I am. (Vâng, tôi có.)
KHÔNG DÙNG:Yes, I’m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *