Ta thường dùng cấu trúc này dạng cân bằng, vì vậy sau both and ta thường dùng những từ/cụm từ cùng loại.
Ví dụ:
She’s both pretty and clever. (Cô ấy vừa xinh xắn vừa khéo léo.) => sau both và and đều là tính từ (adjectives)
I spoke to both the Director and his secretary. (Tôi đã nói chuyện với cả giám đốc và thư ký của ông ta.) => sau both và and đều là danh từ (nouns).
She both dances and sings. (Cô ấy vừa nhảy vừa hát.) => sau both và and đều là động từ (verbs).

Tuy nhiên dạng không cân bằng của cấu trúc này cũng được dùng phổ biến, một số người thì lại tránh không dùng.
Ví dụ:
She both dances and she sings. (Cô ấy vừa nhảy vừa hát.) => sau both là động từ và sau and là mệnh đề.
I both play the piano and the violin. (Tôi chơi được cả đàn piano và đàn violin.) => sau both là động từ, sau and là danh từ.

Both không thể đứng đầu 1 mệnh đề hoàn chỉnh trong cấu trúc both…and… 
Ví dụ:
You can both borrow the flat and (you can) use our car. (Cậu có thể vừa mượn căn hộ của bọn tớ và dùng xe của bọn tớ luôn.)
KHÔNG DÙNG:  Both you can borrow the flat and (you can) use our car.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *