Been thường được dùng như quá khứ phân từ của come và go.
Ví dụ:
Granny has been to see us twice since Christmas. (Bà đã đến gặp chúng tôi 2 lần kể từ Giáng Sinh.)
I haven’t been to the theater for ages. (Đã rất lâu rồi tớ không đi tới nhà hát.)
Have you ever been to Northern Ireland? (Cậu đã bao giờ đến Bắc Ailen chưa?)

Lưu ý rằng been chỉ dùng cho những chuyến viếng thăm đã hoàn tất (tức đã đến nơi đó và quay trở về).
Ví dụ:
The postman’s already been. (Người đưa thư đã đến rồi.) => Người đưa thư đã đến và rời đi.
Jane’s come, so we can start work. (Jane vừa đến, vậy chúng ta có thể bắt đầu công việc rồi.) => Jane vừa đến và vẫn ở đó.
I’ve been to London three times this week. (Tôi đã tới Luân Đôn 3 lần trong tuần này.)
Where’s Lucy? ~ She’s gone to London. (Lucy đâu rồi? ~ Cô ấy đi Luân Đôn rồi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *