1. Dùng at all trong câu phủ định
Chúng ta thường dùng at all để nhấn mạnh một ý phủ định.
Ví dụ:
I didn’t understand anything at all. (Tớ hoàn toàn không hiểu một chút nào cả.)
She was hardly frightened at all. (Cô ấy hầu như chẳng sợ chút nào.)

2. Dùng at all trong câu hỏi
At all có thể được dùng trong câu hỏi, hoặc với những từ bất định như if, ever, any.
Ví dụ:
Do you play poker at all? (Cậu có bao giờ chơi bài xì phé không?)
He’ll come before supper if he comes at all. (Anh ta sẽ đến trước bữa tối, nếu như anh ta thực sự đến.)
You can come whenever you like – any time at all. (Cậu có thể đến bất cứ khi nào cậu muốn – bất cứ khi nào cũng được.)

3. Cụm not at all.
Cụm not at all có thể được dùng như cách trả lời lịch sự cho câu Thank you (Cảm ơn) và Do you mind if… (Bạn có phiền không nếu…).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *