As và Though đều có thể được sử dụng trong cấu trúc đặc biệt, đứng sau 1 tính từ (adjective), trạng từ (adverb) hoặc danh từ (noun). Trong cấu trúc này, chúng đều mang nghĩa là “mặc dù, dù” nêu lên sự tương phản. Trong tiếng Anh Mỹ thì thường dùng as, ít dùng though.
Cấu trúc này có trật tự như sau:
Tính từ/trạng từ/danh từ + as + mệnh đề
Ví dụ:
Cold as/though it was, we went out. = Although it was cold, we went out. (Mặc dù trời lạnh, chúng tôi vẫn đi chơi.)
Bravely as/though they fought, they had no chance of winning. (Dù họ đã chiến đấu rất anh dũng, họ cũng không có cơ hội chiến thắng.)
Much as/though I respect your point of view, I can’t agree. (Dù tôi rất tôn trọng quan điểm của bạn thì tôi cũng không thể tán thành với nó được.)
Strange though it may seem, I don’t like watching cricket. (Dù có vẻ hơi lạ, nhưng tớ không thích xem môn bóng gậy.)
Scot though she was, she supported the English team. (Mặc dù cô ấy là người Scotland, nhưng cô ấy lại hỗ trợ đội tuyển Anh.)

Đôi khi as trong cấu trúc trên có thể mang nghĩa là “bởi vì“.
Ví dụ:
Tired as she was, I decided not to disturb her. (Vì cô ấy mệt, nên tớ đã quyết định không làm phiền tới cô ấy.)

Trong tiếng Anh Mỹ thì thường dùng dạng as…. as… hơn.
Ví dụ:
As cold as it was, we went out. (Mặc dù trời lạnh, chúng tôi vẫn đi chơi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *