As usual có thể được dùng với nghĩa “như thường lệ, như mọi khi“. Lưu ý trong cấu trúc này ta chỉ có thể dùng tính từ usual, không dùng trạng từ usually. As usual có thể đứng đầu hoặc cuối câu.
Ví dụ:
The train’s late, as usual. (Tàu lại đến trễ, vẫn như mọi khi.)
As usual, she was wearing jeans. (Vẫn như thường lệ, cô ấy mặc quần jeans.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *