Chúng ta có thể dùng not … as such để diễn đạt một thứ gì đó không hoàn toàn chính xác như ý đã được nêu ra.

Ví dụ:
A: So you went to Japan on holiday? (Vậy cậu đã tới Nhật nghỉ lễ à?)
B: Well, not a holiday as such – I went on business. But I managed quite a lot sightseeing. (Ừm, không hẳn là nghỉ lễ, tớ đi công tác. Nhưng tớ cũng đã tranh thủ thăm thú được nhiều.)

I’m not a teacher as such, but I’ve taught English to some of my friends. (Tôi không hẳn là một giáo viên, nhưng tôi có dạy tiếng Anh cho một vài người bạn của tôi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *