1. Cách dùng
And được dùng để nối hai hay nhiều từ hoặc cụm từ tương đồng với nhau về mặt ngữ pháp, ta thường đặt and trước từ/cụm từ đứng cuối cùng.
Ví dụ:
bread and cheese (bánh mì và phô mai)
We drank, talked and danced. (Chúng tôi uống rượu, trò chuyện và khiêu vũ.)
I wrote the letters, Peter addressed them, George bought the stamps and Alice posted them. (Tôi viết những lá thư, Peter đề địa chỉ, George mua tem, còn Alice đi gửi chúng.)

And đôi khi được lược bỏ trong các tác phẩm văn học, nhưng ít gặp.
Ví dụ:
My dreams are full of darkness, despair, death. (Những giấc mơ của tôi chỉ toàn là bóng đêm, nỗi tuyệt vọng và cái chết.)

2. Các cụm từ cố định
Một vài nhóm từ cố định thường gặp đi với and có trật tự cố định, không thay đổi được. Những từ ngắn thì thường đứng trước.
Ví dụ:
bread and butter (kế sinh nhai). KHÔNG DÙNG: butter and bread
hands and knees (quỳ xuống). KHÔNG DÙNG knees and hands
young and pretty (trẻ đẹp)
thunder and lightning (sấm chớp)
black and white (đen trắng, rõ ràng)
cup and saucer (cốc và đĩa)
knife and fork (dao và dĩa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *