1. Dùng either với mệnh đề phủ định (negative) + mệnh đề phủ định (negative)
– Sau khi đề cập đến một sự việc hoặc một ý kiến mang tính phủ định ở phía trước, ta có thể dùng thêm một ý phủ định nữa bằng cách dùng noteither.
Ví dụ:
Peter isn’t here today. John isn’t here either. (Hôm nay Peter không có ở đây. John cũng không có ở đây nữa.)
KHÔNG DÙNG: John isn’t here neither.

Không dùng also, as well và too với dạng này.
Ví dụ:
I know you don’t like me. I don’t like you either. (Tôi biết là bạn chẳng ưa tôi. Tôi cũng chẳng ưa gì bạn đâu.)
KHÔNG DÙNG: I don’t like you also/as well/too.

You can’t have an apple, and you can’t have an orange either. (Bạn không được ăn táo, và bạn cũng không được ăn cả cam nữa.)
KHÔNG DÙNG: You can’t have an apple, and you can’t have an orange also/as well/too.

2. Dùng also, as well, too với mệnh đề khẳng định (affirmative) + mệnh đề phủ định (negative)
– Sau khi đề cập đến một sự việc hoặc một ý kiến mang tính khẳng định ở phía trước, ta có thể thêm một sự kiện hay ý kiến phủ định bằng cách dùng not also, notas well, hoặc not…. too
Ví dụ:
You can have an apple, but you can’t have an orange too. (Bạn có thể ăn táo, nhưng bạn không thể ăn thêm cả cam nữa.)
He drinks too much, but at least he doesn’t smoke as well. (Anh ta uống rất nhiều, nhưng ít nhất thì anh ta cũng không hút thuốc.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *