Giới từ along mang nghĩa là “dọc theo, xuyên suốt“, được dùng với các danh từ như road (con đường), river (sông), corridor (hành lang), line (hàng, dãy), …. hay các từ chỉ vật có hình dáng thon, dài.
Ví dụ:
I saw her running along the road. (Tôi thấy cô ấy đang chạy dọc theo con đường đó.)
His office is along the corridor. (Văn phòng của ông ấy nằm dọc theo dãy hàng lang.)

Khi nói về những khoảng thời gian, hay những hoạt động nào đó, thì chúng ta thường dùng through (cũng mang nghĩa làdọc theo, xuyên suốt).
Ví dụ:
through the centuries: xuyên suốt những thế kỷ đó.
KHÔNG DÙNG : along the centuries

all through the journey: xuyên suốt toàn bộ cuộc hành trình
KHÔNG DÙNG: all along the journey
right through the meal (ngay trong suốt bữa ăn)

Lưu ý: Along cũng được dùng như một trạng từ trong một số cụm đặc biệt như Come along (đi cùng), hay walking along (sánh bước cùng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *