According to somebody/ something =  as stated by somebody or as shown in something: mang nghĩa “theo ai đó cho biết/ theo như cái gì đó
Ví dụ:
According to Harry, it’s a good film. (Theo như Harry cho biết, đó là một bộ phim hay.)
According to a recent report by the Department of Health, most people still do not take enough exercise. (Theo một báo cáo gần đây của Sở Y tế, hầu hết mọi người vẫn không tập thể dục đủ.)

Khi đưa ra ý kiến của bản thân mình, ta KHÔNG DÙNG “according to me” hay “according to my opinion“, thay vào đó có thể dùng In my opinion/ From my point of view.
Ví dụ:
In my opinion, they were not very polite. (Theo tôi, họ không được lịch sự lắm.)
KHÔNG DÙNG:  According to me, they were not very polite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *