Mẫu câu: (BE) ABOUT TO + V (nguyên mẫu) dùng để diễn tả hành động sắp xảy ra, ai đó đang chuẩn bị làm gì.
Ví dụ:
Don’t go out now, we‘re about to have lunch. (Đừng có đi ra ngoài nhé, chúng ta sắp ăn trưa rồi đó.)
I was about to go to bed when the telephone rang. (Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo.)

Dạng phủ định BE + NOT + ABOUT TO  + V (nguyên mẫu) dùng để diễn tả ai đó không có dự định làm gì, không sẵn lòng làm điều gì.
Ví dụ:
I‘m not about to pay 100 dollars for that dress. (Tôi sẽ không trả 100 đô la cho chiếc váy đó)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *