Mỗi cụm từ đóng một phần vai trò trong một mệnh đề hoặc một câu. Hãy xem các ví dụ dưới đây:

Chủ ngữ           Động từ            Trạng ngữ
The flight            is leaving          shortly.
(Chuyến bay sẽ sớm cất cánh.)

Chủ ngữ            Động từ             Bổ ngữ
The weather        is                        very good.
(Thời tiết rất đẹp.)
My father            was                     a pilot.
(Bố mình từng là phi công.)

Chủ ngữ              Động từ            Tân ngữ
I                           was reading        a newspaper.
(Mình đang đọc báo.)
Two stewards      served                 lunch.
(Hai chiêu đãi viên phục vụ bữa trưa.)

Chủ ngữ             Động từ            Tân ngữ         Trạng ngữ
The aircraft          left                     London            at three o’clock.
(Máy bay rời Luân-đôn lúc 3 giờ.)
We                       must book          the tickets       next week.
(Tuần sau chúng tôi phải đặt vé.)

Dưới đây là các thành phần câu trong tiếng Anh và loại cụm từ thường dùng cho mỗi thành phần câu.
Chủ ngữ              Cụm danh từ: the flight (chuyến bay), I (Tôi), two stewards (hai chiêu đãi viên)
Động từ               Cụm động từ: is (thì, là, ở), served (phục vụ), must book (phải đặt)
Tân ngữ               Cụm danh từ: a newspaper (một tờ báo), lunch (bữa trưa)
Túc từ                  Cụm tính từ: very good (rất tốt)
Cụm danh từ: a pilot (một phi công)
Trạng ngữ           Cụm trạng từ: shortly (sớm)
Cụm giới từ: at three o’clock (vào lúc 3 giờ)
Cụm danh từ: next week (tuần sau)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *