Lưu ý: 

• “Cold front” nghĩa là luồng/ khối không khí lạnh. Nó có thể có dạng số nhiều: There were multiple cold fronts this January. (Có nhiều khối không khí lạnh trong tháng 1 này.)

• “Supposed to” ở đây đề cập đến một cái gì đó được dự định hoặc dự kiến sẽ xảy ra: I thought it was supposed to rain today (Tôi nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa). Cụm từ này có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp: I thought the train was supposed to arrive at 9:00 a.m (Tôi nghĩ rằng xe lửa sẽ đến vào lúc 9:00 sáng).

Yeah / Yup / Uhhuh là những dấu hiệu của cuộc hội thoại thân thiết của người bản xứ. Mỗi câu trả lời ở đây có thể được sử dụng như “yes“. Gabriela khẳng định những điều
mà Jennifer đang nói. Cách lịch sự nhất để khẳng định câu trả lời là nói “yes“.

• Lắng nghe sự nhấn mạnh trong “That’s what I read online this morning” (Đó là những gì chị đọc trên mạng sáng nay). Cụm từ hữu ích này có thể được sử dụng với các động từ khác để truyền đạt thông tin.

Ví dụ: That’s what I heard on the radio. (Đó là những gì tôi đã nghe trên đài.)

That’s what I saw on TV. (Đó là những gì tôi đã xem trên TV.)

That’s what I read online. (Đó là những gì tôi đã đọc trên mạng.)

Chill / freezing / cold (lạnh lẽo, giá lạnh): những từ này miêu tả thời tiết lạnh. Ví dụ: I feel the wind chill. / I feel the chill. / I am freezing. / I am cold.

Wind chill (gió lạnh) là tác động của gió làm cho nhiệt độ lạnh hơn trên da người. Đây là danh từ không đếm được. Nhiệt độ là 4 độ, nhưng với gió lạnh thì cảm giác như -8. Những cụm từ này cũng được sử dụng trong các báo cáo thời tiết.

• Cụm từ “driving down” nghĩa là “forcing to be lower” (buộc phải thấp hơn/ làm giảm) và có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp. An oversupply of new houses is driving down sales prices in the area. (Tình trạng cung cấp nhà mới quá nhiều đang làm giảm giá nhà ở khu vực này.)

Các bạn hãy theo dõi hội thoại dưới đây để biết thêm về cách nói về thời tiết.

Dialogue:

JENNIFER: It’s freezing outside! What happened to the weather report? I thought this cold front was supposed to pass.
Bên ngoài đang rất lạnh! Có chuyện gì xảy ra với báo cáo thời tiết vậy? Em nghĩ rằng khối khí lạnh này được cho là đi qua rồi chứ.

GABRIELA: Yeah, I thought so too. That’s what I read online this morning.
Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Đó là những gì chị đọc trên mạng lúc sáng.

JENNIFER: I guess the wind chill is really driving down the temperature.
Em đoán cơn gió lạnh thực sự đã làm giảm nhiệt độ xuống.

GABRIELA: Can we go inside? I feel like my toes are starting to go numb.
Chúng ta nên vào trong đi nhỉ? Chị cảm thấy ngón chân của chị đã bắt đầu tê liệt rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *