Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng sử dụng TOEIC cũng như các thí sinh, chương trình TOEIC sẽ yêu cầu bạn hoàn thành bản câu hỏi “TOEIC Background Questionnaire” tại địa điểm thi trước khi bắt đầu làm bài.

Bản câu hỏi “TOEIC Background Questionnaire”
Bản câu hỏi “TOEIC Background Questionnaire” yêu cầu bạn cung cấp các thông tin về trình độ học vấn, công việc liên quan, trình độ tiếng Anh và kinh nghiệp thi TOEIC. Các câu trả lời sẽ giúp các tổ chức biết được các thông tin cơ bản về thí sinh và các yếu tố ảnh hưởng đến điểm TOEIC và sự cải thiện tiếng Anh. Các câu trả lời sẽ được bảo mật và không ảnh hưởng đến điểm thi. Bạn nên trả lời tất cả các câu hỏi trong bản câu hỏi.

Phiếu trả lời “Answer Sheet”

  • Dấu phụ

Nếu tên của bạn có dấu phụ, bạn hãy điền vào nửa phần đầu tiên của phần 1 mặt thứ nhất của phiếu trả lời. Trên phần bạn viết tên là phần có các dấu phụ. Bạn nên tô kín ô có chứa dấu trên mỗi chữ cái cần thêm dấu phụ.

  • Mã đơn vị

Có thể giám thị sẽ yêu cầu bạn điền mã số vào phần 10 ở mặt thứ hai của phiếu trả lời. Mục đích của việc điền mã số này nhằm giúp khách hàng theo dõi sự tiến bộ của một nhóm nhân viên đã từng thi TOEIC trên hai lần để phục vụ cho kế hoạch đào tạo Anh ngữ cụ thể. Tùy từng trường hợp, giám thị sẽ cung cấp cho thí sinh mã số thích hợp để điền vào phần này.

  • Mã theo yêu cầu khách hàng

Có thể giám thị sẽ yêu cầu thí sinh điền mã số vào phần 12 ở mặt thứ hai của phiếu trả lời. Mục đích nhằm đánh giá và theo dõi sự tiến bộ về trình độ tiếng Anh của một nhóm thí sinh theo yêu cầu của khách hàng. Tùy theo yêu cầu của các tổ chức, giám thị sẽ hướng dẫn thí sinh điền mã số thích hợp vào phần này.

Trước khi bài thi thật bắt đầu, nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về bản câu hỏi “TOEIC Background Questionnaire” và phiếu trả lời “Answer Sheet”, hãy hỏi giám thị coi thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *