Lưu ý: 

I’m really excited … (Tôi thật sự rất hào hứng … ). Chú ý nhấn mạnh vào “really”. “Really” được sử dụng để nhấn mạnh tính từ “excited” ở đây.

Birthday party (Bữa tiệc sinh nhật) Chú ý rằng trọng âm thông thường của danh từ ghép rơi vào từ đầu tiên.

Aren’t you? (Bạn thì sao?) Câu hỏi đuôi này được sử dụng để diễn tả rằng người nói mong đợi một câu trả lời khẳng định. Patty cho rằng Susan cũng đang mong chờ bữa tiệc.

She’ll be 55 (Bà ấy sẽ 55 tuổi). Chú ý rằng trọng âm rơi vào “55“. Đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “How old is she?” (Cô ấy bao nhiêu tuổi?)

Fourteenth (Mười bốn). Chú ý rằng chúng ta sử dụng “th” cho các số thứ tự, bắt đầu từ thứ tư (ngoại trừ thứ nhất, thứ hai và thứ ba). Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai [fourTEENTH].
Hãy so sánh với “fortieth: 40th” [FORtieth].

She’s going to be … (Bà ấy sẽ … ). Chú ý cách được phát âm giống như “gonna be“. Thay vì 4 âm tiết “go/ing/to/be” thì có 3 âm tiết “ga/na/be”.

Các bạn hãy theo dõi hội thoại dưới đây để hiểu rõ hơn về những lưu ý trên.

Dialogue:

PATTY: I’m really excited for Aunt Mary’s surprise birthday party this afternoon! Aren’t you?
Tớ rất hào hứng với bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho dì Mary chiều nay! Cậu thì sao?

SUSAN: Yeah! How old is she?
Ừ! Dì ấy bao nhiêu tuổi thế?

PATTY: She’ll be 55 on May 14 [fourteenth].
Dì ấy sẽ 55 tuổi vào ngày 14 tháng 5.

SUSAN: Wow! I didn’t know that my mom was older — she’s going to be 57 on September 2 [second]. Anyway, Aunt Mary’s going to be so surprised to see us all here!
Ôi! Tớ đã không nhận ra rằng mẹ tớ cũng già hơn rồi – bà ấy sẽ 57 tuổi vào ngày 2 tháng Chín. Dù sao dì Mary sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tất cả chúng ta đều ở đây!

PATTY: I know! But we still have to get all the food set up before she gets here … OK! We’re all ready now. Shh! She’s here!
Tớ biết chứ! Nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị tất cả thức ăn trước khi dì ấy đến đây … Được! Tất cả chúng ta đã sẵn sàng . Suỵt! Dì ấy đây rồi!

ALL: Surprise!
Ngạc nhiên chưa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *