– Alike là một tính từ (adjective) mang nghĩa “giống nhau”. 
Ví dụ:
The two boys are alike in looks, but not in personality. (Hai cậu bé giống nhau về ngoại hình nhưng không giống nhau về tính cách.)

– Khi muốn nói ai đó giống một ai khác ta dùng like (giới từ) + somebody, không dùng alike.
Ví dụ:
He’s like his brother. (Cậu ấy giống anh trai.)
KHÔNG DÙNG: He’s alike his brother.

– Không dùng alike trước danh từ.
Ví dụ:
KHÔNG DÙNG: He’s got two very alike daughters.
Thay vào đó có thể dùng: He’s got two very similar-looking daughters. (Anh ấy có 2 cô con gái rất giống nhau.)
Hay His two daughters are very much alike. (Hai cô con gái của anh ấy rất giống nhau.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *